โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเจษฎา ซาตะนัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์