โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
การเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

นางสาวแพรวา จั่นบ้านโขด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ